Čas Rock ONLINE
Právě dohrálo:
 

Pravidla hry „Zažij Holba Rock na Grilu jako rocková hvězda“

Právě jste: Radio Čas Rock  /  Pravidla hry „Zažij Holba Rock na Grilu jako rocková hvězda“

Na rozhlasové stanici Rádio Čas Rock  bude v termínu od 3. 7. 2019 do 25. 7. 2019 (včetně) realizována hra s názvem „Zažij Holba Rock na Grilu jako rocková hvězda“ (dále také jen „Hra“).

Chcete-li se Hry zúčastnit, přečtěte si, prosím, nejdříve pozorně tato Pravidla hry „Zažij Holba Rock na Grilu jako rocková hvězda“, děkujeme!

Pořadatel Hry:

Pořadatelem a organizátorem Hry je společnost Radio Čas s.r.o., IČ: 25817183, se sídlem: Karla Svobody 130, Ostrava – Plesná, 72527, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.C 18963, která je také přislibujícím a poskytovatelem odměn (výher) (dále také „Pořadatel“).

O co hrajeme:

Speciální balíček na festival Holba Rock na Grilu – 2 VIP vstupenky, občerstvení na akci, mikinu, boxerky, tričko a reklamní předměty Radia Čas Rock.
(dále také jen „výhra“)


Systém Hry:

Během doby trvání Hry se soutěží o výhru na FB Rádia Čas Rock. Po celou dobu trvání hry se soutěžící zapojí do hry tak, že uvede do speciálního formuláře číslo zakoupené vstupenky na festival Holba Rock na Grilu a vyplní kontaktní údaje. Tím se dostává do slosování o hlavní výhru.

Výhru získává ten účastník, kterého systém náhodně vylosuje. Tento výherce je pak kontaktován k předání výhry. Pokud po opakovaném kontaktování výherce nebude reagovat na výzvu k vyzvednutí výhry – tedy do 24 hodin od losování, proběhne další losovaní a celý proces se opakuje, a to až do té doby, kdy si soutěžící potvrdí účast v soutěži a výhra bude předána.

Každá vstupenka může být zařazena do hry pouze jednou.

Podmínky účasti ve Hře:

Zúčastnit Hry se může ten, kdo:

  • má trvalé bydliště na území České republiky
  • v herní den, kdy se Hry zúčastní, není mladší 16 let.

Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s Pořadatelem, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na Hře.

Účastí ve Hře (tj. zasláním čísla vstupenky do registračního formuláře), účastníci projevují souhlas s tím, že v případě výhry smí Pořadatel bezúplatně využít jejich jméno a příjmení a pořídit a využít obrazové a/nebo zvukové záznamy týkající se účastníka a projevy osobní povahy účastníka (fotografie, písmo, hlas apod.) pro účely informování o Hře a propagace rozhlasové stanici Čas, Pořadatele, jeho výrobků a/nebo služeb a jím pořádaných her nebo obdobné reklamní účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu.

Předání výher:

Pořadatel bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry, nejpozději však do 21 dnů, zašle výhru prostřednictvím České pošty doporučenou zásilkou nebo obdobným způsobem na adresu v České republice, kterou výherce Pořadateli sdělí.

Pořadatel je odpovědný pouze za řádné odevzdání výhry přepravci k přepravě. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry při přepravě poštou. V takovém případě není výherce oprávněn požadovat náhradní výhru.

Výherce není povinen výhru přijmout. Na získání výhry v této Hře není právní nárok.

Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru nelze směnit za hotovost.

Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel Hry:

Pravidla Hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.casrock.cz. Účastníci jsou povinni se s pravidly seznámit a účastí ve Hře tj. zapojením do hry, projevují vůli být jimi vázáni.Oprávnění Pořadatele:

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit pravidla Hry, případně Hru předčasně ukončit nebo prodloužit.

Pořadatel si zejména vyhrazuje právo nahradit plnění deklarované výhry plněním obdobného typu a odpovídající hodnoty a právo kdykoli před provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) ve Hře. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. 
Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a řídí se jeho právní úpravou.

Osobní údaje / GDPR:

Pořadatel bude, jakožto správce osobních údajů, zpracovávat osobní údaje výherců v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa a adresa pro doručení výhry po nezbytně nutnou dobu za účelem realizace své povinnosti poskytnout výherci výhru a povinností v oblasti vedení účetnictví a daní.

Osobní údaje výherce/ů v rozsahu jméno a příjmení, fotografie, audio záznam hlasu nebo audiovizuální záznam výherce je Pořadatel oprávněn zpracovávat pro marketingové účely spočívající v propagaci rozhlasové stanici Radio Čas Rock, společnosti Pořadatele, jeho výrobků a/nebo služeb a jím pořádaných her, a to nejdéle po dobu 10 let od posledního dne doby Hry. Pořadatel považuje využití těchto údajů za svůj oprávněný zájem.

Osobní údaje účastníků Hry bude Pořadatel zpracovávat jak sám, tak tím v souladu s požadavky GDPR smí pověřit třetí osobu.

Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí výherci, jakožto subjektu údajů, zejména následující práva:

  1. právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává a kopii všech těchto údajů; některé osobní údaje má navíc právo získat elektronicky ve strojově čitelném formátu, tj. takovém, který umožňuje fulltextové vyhledávání.
  2. právo na opravu nesprávných osobních údajů;
  3. právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, pokud tyto již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud jsou zpracovávány na základě souhlasu a souhlas je odvolán a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, pokud je vznesena námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, pokud vyjde najevo, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, případně pokud povinnost osobní údaje vymazat stanovuje právní předpis;
  4. právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů prováděnému na základě oprávněného zájmu, zejména pro marketingové účely.

Výherci jsou také oprávněni se obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Svá práva mohou výherci uplatnit u Pořadatele na výše uvedené adrese sídla, příp. na emailové adrese promo@casradio.cz.

 

Zveřejněno: 2. 7. 2019