fbpx

ME ve fotbale s Radiem Čas Rock a Fotbaltour

Právě jste: Radio Čas Rock  /  Aktuality  /  ME ve fotbale s Radiem Čas Rock a Fotbaltour

Chtěli byste vyrazit na největší fotbalový svátek roku 2024 a podpořit náš tým osobně na stadionu? Že je to drahý výlet? No to je, ale Radio Čas Rock tam pár šťastlivců dostane úplně zadarmo. A ještě s parťákem!

My tě tam prostě dostaneme, a to přímo na zápasy Českého týmu, není to nic složitého! Jak vstupenky vyhrát?

Celý den hrajeme kupu rockové muziky, ale ve chvíli, kdy zahrajeme 3 songy přesně v daném pořadí, můžete volat do studia, zkusit štěstí a dostat se na ME ve fotbale ZDARMA.

Jaké je pořadí, a o které songy se jedná? To zjistíte, když budete poslouchat vysílání Radia Čas Rock!

Jakmile zazní soutěžní songy v daném pořadí, volejte ihned naše studio 725 33 11 55. Pokud se dovoláte jako sedmý v pořadí – vstupenky na zápasy České republiky v Německu jsou vaše!

Na Největší fotbalový svátek roku 2024 jedině s Radiem Čas Rock

Partner

Pravidla soutěže
Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové soutěže “NA ME VE FOTBALE S RADIEM ČAS ROCK“ (dále jen „soutěž“).

 1. Pořadatel soutěže: Radio Čas s.r.o. Ostrava – Plesná, Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27, Stavební 992/1, 708 00, Česká republika
 2. Termín konání soutěže: Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 04. 2024 do ukončení soutěže pořadatelem.
 3. Účast v soutěži: Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 16 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen„účastník“ nebo „soutěžící“), který splní podmínky této soutěže.
 4. Princip soutěže: Soutěž probíhá ve vysílání Radia Čas Rock. Během soutěžního období ve vysílání narazíte na 3 písně, které několikrát za den pustíme v přesně daném pořadí. Pořadí a jména písní lze zjistit po celý den ve vysílání Radia Čas Rock. Jakmile ve vysílání uslyšíte 3 soutěžní písně ve stanoveném pořadí, můžete volat do studia na tel. číslo 725 33 11 55. Pokud se dovoláte jako 7. v pořadí, vstupenky na ME ve fotbale jsou vaše. Hrajeme od pondělí do pátku.
 5. Výhry v soutěži: od pondělí (1. 4.) do pátku (5. 4.) můžete vyhrát vstupenky na ME ve fotbale pro 2 osoby dle aktuálně soutěženého zápasu.
 6.  Každý soutěžící může v soutěži vyhrát pouze jednou.
 7. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou. Výherce se nemůže opakovaně účastnit soutěže.
 8. Vyloučení ze soutěže: Ze soutěže jsou vyloučeni účastníci, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům soutěže. Ze soutěže jsou také vyloučeni zaměstnanci Pohoda Media Services s.r.o a jejich rodinní příslušníci a výherci soutěže v soutěžním období.
 9. Vyhlášení výherců a předání výher: Výhercem soutěže se stávají účastníci, kteří správně odpoví na soutěžní otázku (odhalí název písně)
 10. Práva a povinnosti Pořadatele: Pořadatel nenese zodpovědnost za jakoukoliv újmu způsobenou v souvislosti s užíváním výhry. Výhercům nevzniká právo výhru reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o výsledku této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
 11. Zpracování osobních údajů: Účastí v soutěži uděluje soutěžící Pořadateli souhlas, aby při organizaci soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci účasti – zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně dalších údajů poskytnutých Pořadateli v souvislosti se soutěží, a to výlučně za účelem vyhlášení a oznámení případné výhry, a to na dobu nejdéle 1 roku od ukončení soutěže. Po uplynutí této doby budou veškeré údaje zlikvidovány. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále právo přístupu k osobním údajům a opravy osobních údajů, které se jej týkají, jakož i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo požádat správce či zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel takto vzniklý stav odstranil, a to blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů, zjistí-li nebo domnívá-li se, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení ze soutěže, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, bezplatně podobiznu účastníka a jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), reklamních, propagačních a dalších marketingových materiálech Pořadatele na webové stránce Pořadatele a Facebooku https://www.facebook.com/radiocasrock.cz/ v souvislosti s touto soutěží, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Soutěžící – autor komentáře výslovně uděluje Pořadateli bezplatnou výhradní licenci ke všem způsobům užití jeho komentáře vytvořené Soutěžícím pro soutěž, zejména k užití v reklamních a propagačních materiálech Pořadatele pro území celého Světa, a to na dobu 5 let (dále jen„licence“). Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Soutěžící dále výslovně uděluje svolení s tím, že Pořadatel je oprávněn komentář upravovat či jinak do nich zasahovat, používat k vytvoření dalších děl, zařadit do jiného díla, to vše platí i pro název či označení textu. Pořadatel je kdykoliv oprávněn vyřadit ze soutěže komentáře, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv důvodu nevhodné, urážlivé a vulgární, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Účastník prohlašuje a zaručuje, že je jediným autorem jím vloženého komentáře, a že jím vložené komentáře neporušují právní předpisy ani jakákoliv práva třetích osob. Účastník dále bere na vědomí, že jednou zveřejněný komentář, popřípadě fotografie/obrázek, se může na Internetu šířit mimo vůli Pořadatele a za takové šíření již Pořadatel neodpovídá. Pořadatel tímto rovněž informuje účastníky, že na stránkách mohou využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.
 12. Závěrečná ustanovení: Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli. Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi Pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

V Ostravě, dne 29. 3. 2024 Radio Čas s.r.oKomentáře

komentářů